Verwerkersovereenkomst Buro N11

Bestaande uit:Deel 1 – Data Pro StatementDeel 2 – Standaardclausules voor verwerkingen Deel 1 – Data Pro Statement Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van Buro N11. Algemene informatie Dit Data Pro Statement is opgesteld door: Buro N11, gevestigd aan de Goudseweg […]

Bestaande uit:
Deel 1 – Data Pro Statement
Deel 2 – Standaardclausules voor verwerkingen

Deel 1 – Data Pro Statement

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van Buro N11.

Algemene informatie

 1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:

Buro N11, gevestigd aan de Goudseweg 181 te Bodegraven.

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met Buro N11 via privacy@n11.nl.

 1. Dit Data Pro Statement geldt vanaf mei 2018

De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van de nieuwe versies via onze normale kanalen.

 1. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor.

Het op maat ontwikkelen van internetsoftware. Zoals website, webshops en applicaties.

 1. Beoogd gebruik

Onze op maat ontwikkelde internetsoftware zoals websites, webshop en applicaties kunnen persoonsgegevens verzamelen van u en/of uw bezoekers/gebruikers. Buro N11 zal, tenzij anders overeengekomen, alleen de noodzakelijke gegevens opslaan om de functionaliteiten van de internetsoftware te laten werken. Bijvoorbeeld bij een webshop zullen we de naam, adres en woonplaats gegevens opslaan zodat een gekocht product kan worden afgeleverd en worden gefactureerd. De bewaartermijn is ter eigen beoordeling door de opdrachtgever.

Bij dit product/deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten me te verwerken. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

 1. Data processor gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen, welke hieronder te vinden zijn.
 2. Data processor verwerkt persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.
 3. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:

Leaseweb – https://www.leaseweb.com/nl/legal

CloudVPS – https://www.cloudvps.nl/privacy-statement

CISION – https://gdpr.cision.com/

Microsoft Azure https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Okay Color  http://www.okaycolor.com/

 1. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

Beveiligingsbeleid

 1. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:

Voor de diensten die gebruikmaken van WordPress zijn de volgende maatregelen genomen: https://wordpress.org/about/security/

Voor de diensten die gebruikmaken van andere derde partij software gebruikt data processor de door de leverancier aangewezen maatregelen zoveel als mogelijk.

De toegang tot de persoonsgegevens kan bij een incident tijdig worden hersteld door het terugplaatsen van een server kopie (snapshot) of beschikbare back-up.

Datalekprotocol

 1. In geval er toch iets misgaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:

De data processor (lees: verwerkt of ICT-leverancier) hoeft in zijn rol als verwerker niet te bepalen of een misbruik of een inbreuk gemeld moet worden aan de AP en/of betrokkenen en hoeft ook de melding niet te doen. De data processor zal wel;

 • Bij eigen ontdekking van een in breuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging deze melden aan de verantwoordelijke;
 • De verantwoordelijke te helpen zover hij dat kan bij het voldoen aan de op de verantwoordelijke rustende verplichtingen;
 • De schriftelijke afspraken maken met de verantwoordelijke;
 • Zijn medewerkers alert maken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van datalekken (lees: inbreuk in verband met persoonsgegevens).

Deel 2 – Standaardclausules voor verwerkingen

Versie: mei 2018

Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden.

Artikel 1.
Definities
Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis:

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
 • Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Data processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
 • Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, sub verwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
 • Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) zijn als een andere verwerker.
 • Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over ene geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals opschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkingsovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

Artikel 2.
Algemeen
2.1       De Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alles Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2       Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.

2.3       Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

2.4       Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.

2.5       Data Processor is verwerken in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.

2.6       Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van de passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.

2.7       Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

2.8       Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.

Artikel 3.
Beveiliging
3.1       Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

3.2       Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

3.3       Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of dienst.

3.4       De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

3.5       Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.

3.6       Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeen gekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

Artikel 4.
Inbreuken in verband met persoonsgegevens
4.1       Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgesteld op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met persoonsgegevens.

4.2       Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of dienst klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.

4.3       Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.

4.4       Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

Artikel 5.
Geheimhouding
5.1       Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

5.2       Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

5.3       Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

Artikel 6.
Looptijd en beëindiging
6.1       Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

6.2       Deze verwerkingsovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enig nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.

6.3       Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkingsovereenkomst, alle onder zich zijnde en van opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn *(render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Opdrachtgever.

6.4       Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement.

6.5       Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 7.
Rechten Data subjects en Data protection impact assessment (DPIA)
7.1       Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.

7.2       Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbescherming effectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.

7.3       Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8.
Sub verwerkers
8.1       Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (sub verwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.

8.2       Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere sub verwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

8.3       Dat Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zicht aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.

Artikel 9.
Overig
Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Allen rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkingsovereenkomst.

Kennismaken?

Vinden we leuk! 👍  Of bel 088 - 003 67 00